Sagsbehandler

For sagsbehandler

Målgruppe

Børne- og ungehjemet er godkendt som privat Børne- og ungehjem for børn og unge i henhold til lov om social service § 66, stk. 1 nr. 5 samt § 76, stk. 3 nr. 1

Afdelingen er godkendt til

  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Anden udviklingsforstyrrelse
  • Indadreagerende adfærd
  • Udadreagerende adfærd
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Omsorgssvigt

Aldersgruppe

3 – 23 år
3-16 år ved indskrivning

Børne- og ungehjemet modtager børn med diagnoser.

Værdigrundlag

Teoretisk værdigrundlag:
I arbejdet med mennesker og i særdeleshed børn og unge i med flere udfordringer, er overvejelser over, hvordan dette gøres bedst afgørende. Til dette hører, hvilke menneskesyn og hvilke værdier, der er grundlaget for dette arbejde. Et menneskesyn beskriver en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske. På hvilken måde biologiske og sociale forudsætninger ligger til grund for vækst og udvikling, som motiverer og driver mennesket samt ligger til grund for læring, social adfærd og sociale og psykologiske udfordringer.

Vividus’ socialpædagogiske indsats bygger på to typer af menneskesyn. Det ene er et dialektisk-materialistisk menneskesyn, hvilket betyder, at mennesket både er skaber af og produkt af sit samfund – både subjekt og objekt. Altså indgår vi alle i skabelsen af de sociale rum vi befinder os i samtidig med at vi påvirkes af de samme sociale rum. På den måde har vi både indflydelse på vores livsbetingelser og bliver formet af de livssammenhænge vi indgår i.
Således er det den virksomhed, der indeholder de handlinger, de rammer, de samtaler m.v. som hverdagen indeholder og som er kærnen i den socialpædagogiske indsats. Opdragelse bliver i denne sammenhæng, at støtte børnene og de unge i deres deltagelse i hverdagen og de rammer, som hverdagen indeholder.
Det andet menneskesyn beskrives som Dialektisk-idealistisk. Det betyder, at mennesket kan påvirkes udefra, men især menneskets indre (konflikter) er foranderlig. At vi kan påvirkes udefra betyder, at med den rette socialpædagogiske indsats. Denne del udgør behandlingsarbejdet, hvis mål er, at børnene og de unge opnår en erfaring med og indsigt i egne udfordringer. Det vigtige her er, at den interaktion børnene og de unge mødes med, understøtter deres udvikling.
Begge disse to menneskesyn, ser vi som komplementære måder at forstå grundlaget for vækst og udvikling såvel som for læring, social adfærd og psykologiske udfordringer. Samtidig danner de også grundlaget for de værdier, der er bærende for den socialpædagogiske indsats:
1. Tryghed, nærvær, omsorg, rummelighed og empati – En grundliggende forudsætning for børn og
unges udvikling og læring
2. Respekt, Accept og værdifuldhed – En forudsætning for at børn og unge kan støttes i at udvikle og
danne sig selv personligt og socialt samt oplevelsen af at være, som den man oplever sig som. (er i
tvivl om den sidste sætning)
3. Tillid og troværdighed – En forudsætning for den socialpædagogiske indsats; at opbygge tillid
forudsætter troværdige professionelle.

Pædagogisk værdigrundlag:

Vi vægter det familie lignende miljø, med omsorg, nærhed og gensidig respekt, som grundstenene i et udvikling støttende liv, hvor barnet tilegner sig kompetencer ud fra egne biologiske og psykologiske konstitutioner. Vi har døgndækning alle årets dage.
Pædagogisk praksis:
Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, så de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.

Faglige tilgange og Metoder

Individuel pædagogik
På Vividus sætter vi fokus på anerkendende relationer og ligeværdigt samspil, i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Vores pædagogiske linje har basis i et hjemmemiljø, som indeholder tillid og respekt børn og voksne imellem. Vi vægter, at skabe en sikker base med struktur og genkendelighed i hverdagen hvor børn føler sammenhold, nærvær, tryghed og omsorg.
Mentalisering
Vi har fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd. Vi arbejder derfor med mentalisering. I praksis betyder dette at have sind på sinde, at være opmærksom på egne og andres mentale tilstande, at forstå misforståelser, og at se sig selv udefra og den anden indefra.
Socialfærdighedstræning
Socialfærdighedstræning er en metode hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræning foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.
Oplevelsesorienteret terapi:
En metode hvor en psykoterapeut gennem en indfølende holdning hjælper en person med at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer. Formålet er at afhjælpe et eller flere psykiske problemer.
Relationspædagogisk tilgang
Hvor fokus er på samspil mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvværd, selvforståelse og selvtillid
Anerkendende tilgang
Det gøres igennem at opbygge tryghed, nærvær, omsorg, rummelighed og empati. Formålet er at motivere til positiv forandring ved den enkelte.
Narrativ tilgang
Fokus er på de fortællinger som den enkelte fortæller om sig selv, eller som fortælles om personen. Formålet er at se nye muligheder i personens liv.
Ressourceorienteret tilgang
Fokus er på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.
Konsekvenspædagogisk tilgang
Lære børnene at forstod betydningen af deres adfærd, At der er gode og dårlige konsekvenser for alle de valg vi træffer. Støtte børnene i egen omsorg, ”at lære at mærke hvad der er rart og godt for mig”.
Strukturpædagogisk tilgang
Fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig
Pædagogiske udviklingsmuligheder
Vores afsæt i det pædagogiske arbejde er, at alle børn er i besiddelse af potentialer for positive udviklinger. Vi sætter fokus på relationer og samspil, i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Ved at iagttage og følge barnets initiativer, sikres mulighederne for at være udviklings støttende, netop på barnets egne præmisser for udvikling. Personalegruppen modtager supervision med eksterne supervisorer, samt relevante og faglige kurser og kurser for egen udvikling indenfor vores specifikke områder. Børne- og ungehjemet udarbejder halvårligt udviklingsplaner/statusrapport for det enkelte barn.
Vi sikrer, at personalet får relevant efteruddannelse, – eventuelt en relevant overbygning på eksisterende uddannelse.
Vores personalegruppe består af pædagoger og en medhjælper. Samtidig har vi ansat 2 pedeller samt en bogholder.

Visitator:

Daglig Leder
Lena Sonnenborg
Telf.: 40 31 35 72
E-mail: lena@fondenvividus.dk